BACAAN KETIKA MELETAKKAN PAKAIAN

Dengan nama Allah (aku meletakkan baju)”. --------------------------- HR. At-Tirmidzi: 2/505 dan Imam yang lain. Lihat Irwa’ul Ghalil, 49 dan Shahihul Jami’: 3/203.

API