BACAAN KETIKA DI ATAS BUKIT SHAFA DAN MARWAH

Ketika Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca: (innash shafa....yang artinya, “Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah termasuk sy’iar agama Allah). Aku memulai sa’i dengan apa yang didahulukan oleh Allah.” Kemudian beliau mulai naik ke bukit Shafa, hingga beliau melihat Baitullah. Lalu menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir, serta membaca: (yang artinya) Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa, Tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, yang melaksanakan janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh sendirian.” Kemudian beliau berdo’a diantara Shafa dan Marwah. Beliau membacanya tiga kali. Di dalam hadits tersebut dikatakan, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam juga membaca di Marwah sebagaimana beliau membaca di Shafa.” (1) -------------- 1) HR. Muslim: 2/888 no.158.

API