KEUTAMAAN TASBIH, TAHMID, TAHLIL DAN TAKBIR

Nabi  bersabda: “Barang siapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya”, dalam sehari seratus kali, maka kesalahannya akan dihapuskan sekalipun seperti buih air laut.” ------------ 1) HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2071 no.2691.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Barang siapa yang membaca: Laailaaha illallaah wahdahu laa syariika lahu lahulmulku walahulhamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qadiir, sepuluh kali, maka dia seperti orang yang memerdekakan empat orang budak dari keturunan Nabi Ismail.” (1) ------------ 1) HR. Bukhari: 7/167, Muslim dengan lafazh yang sama: 4/2071 no.2693.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Dua kalimat yang ringan di lidah, pahalanya berat di timbangan (hari Kiamat) dan disukai oleh Tuhan Yang Maha Pengasih, adalah: Subhaanallaah wabi-hamdih, subhaanallaahil ‘azhiim.” (1) ---------------- 1) HR. Bukhari: 7/168, Muslim: 4/2072 no.2694.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh, apabila aku membaca: ‘Subhaanallah walhamdulillaah walaa ilaaha illallaah wallaahu akbar’. Adalah lebih ku cintai dari sesuatu yang terkena sinar matahari (dunia seisinya)” (1) ----------------- 1) HR. Muslim: 4/2073 no.2695.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Apakah seorang diantara kalian tidak mampu mendapatkan seribu kebaikan setiap hari?” Salah seorang diantara yang duduk bertanya: “Bagaimana mungkin diantara kita bisa memperoleh seribu kebaikan (dalam sehari)?” Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Hendaklah dia membaca seratus tasbih, maka ditulis seribu kebaikan baginya atau dihapuskan darinya seribu keburukan.”(1) --------------------- 1) HR. Muslim: 4/2073 no.2698.

“Barang siapa yang membaca: Subhaanallaahi ‘azhiim wabihamdih, maka ditanam untuknya sebatang pohon kurma di Surga.” (1) --------------- 1) HR. At-Tirmidzi: 5/511, Al-Hakim: 1/501. ia menshahihkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Lihat pula Shahihul Jami’: 5/531 dan Shahih At-Tirmidzi: 3/160.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Wahai Abdullah bin Qais! Maukah kamu kutunjukkan perbendaharaan Surga? “Aku berkata: “Tentu saya mau, wahai Rasulullah!” Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam berkata: “Bacalah: Laa haula walaa quwwata illaa billaah.” (1) --------------- 1) HR. Bukhari, Fathul Bari: 11/213 dan Muslim: 4/2076 no.2704.

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Perkataan yang paling disenangi oleh Allah adalah empat: Subhaanallaah,Alhamdulillaah, Laa ilaaha illallaah, Allaahu akbar. Tidak mengapa dimulai yang mana di antara kalimat tersebut.” (1) ----------------- 1) HR. Muslim: 3/1685 no.2137.

Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: ‘Ajari aku dzikir untuk aku baca!’ Rasul ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Katakanlah: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Allah Maha Besar. Segala puji yang banyak bagi Allah. Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana.’ Orang Badui itu berkata: Kalimat itu untuk Tuhanku, mana yang untukku? Rasul ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: ‘Katakanlah: Ya Allah! Ampuni-lah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku dan berilah rezeki kepadaku.” (1) -------------- 1) HR. Muslim 4/2072. Abu Dawud menambah 1/220: Ketika orang Arab Badui berpaling, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sungguh dia telah memenuhi kebaikan pada kedua telapak tangannya”.

Seorang laki-laki apabila masuk Islam, Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengajarinya shalat, kemudian beliau memerintahkan agar berdo’a dengan kalimat ini: Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah petunjuk kepadaku, melindungi (dari apa yang tidak kuinginkan) dan berilah rezeki kepadaku.” (1) -------------- 1) HR. Muslim: 4/2073 no.3697, dengan tambahan: Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukupi dunia dan akhiratmu.

“Sesungguhnya doa yang terbaik adalah membaca: Alhamdulillaah. Dzikir yang terbaik adalah: Laa Ilaaha Illallaah.” (1) --------------- 1) HR. At-Tirmidzi: 5/462, Ibnu Majah: 2/1249, Al-Hakim: 1/503. Ia menshahihkan. Dan Adz-Dzahabi menyetujuinya, Lihat pula Shahihul Jami’: 1/362.

“Kalimat-kalimat yang baik adalah: “Subhaanallaah, walhamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata illaa billaah.” (1) --------------------- 1) HR. Ahmad no. 513 menurut susunan Ahmad Syakir, sanadnya shahih, lihat Majma’uz Zawa’id: 1/297, Ibnu Hajar menisbatkannya di Bulughul Maram dari riwayat Abu Sa’id kepada An-Nasa’i. Ibnu Hajar berkata: “Hadits tersebut adalah shahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

API