Abinda zai fada idan ya sanya sabon tufafi

Ma’ana: Da sunan Allah

API