Ohun ti eeyan o so ti o ba bo aso re sile

Pelu oruko Olohun Allaah. (1) .................... (1) Al-Tirmidhiy, 2/505. pelu number 606, ati eyiti o yato si i, ki o si tun wo: Irwaahul Galiil, pelu number 50, ati Sohiihul Jaamih, 3/303.

API