DO'A UNTUK MAYAT ANAK KECIL

“Ya Allah, lindungilah dia dari azab kubur“. (1) “Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafa'at yang dikabulkan do'anya. Ya Allah, dengan musibah ini, beratkanlah timbangan amal keduanya (orang tuanya) dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shaleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan neraka jahim“. (2) ------------- 1) Terdapat dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah: 3/416 dan Durus Muhimmah Li Ammaatilummah oleh Syeikh Bin Baaz, hal. 15. 2) Said bin al-Musayyib berkata, Aku pernah menshalati anak kecil yang tak berdosa di belakang Abu Hurairah aku mendengarnya berkata..... al-hadits. HR.Malik dalam muwaththa' 1/288 dan Ibnu Abi Syaibah dalam mushannif 3/217.

“Ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik bagi kami“. (1) ------------- 1) Al-Hasan pernah membacakan al-Fatihah kepada seorang bocah, dan berkata..... Al Baghawi dalam Syarhus sunnah: 5/357, Abdurrazzaq no. 6588, Imam Bukhari mengutipnya dalam kitab Al Jana’iz: 2/113.

API