DZIKIR PAGI DAN PETANG

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ”Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah), melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang dilangit dan dibumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada dihadapan mereka dan dibelakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. ---------------- 1. QS.Al-Baqarah: 255. “Siapa yang membacanya di waktu pagi, maka ia terpelihara dari gangguan jin sampai sore. Siapa yang membacanya di waktu sore, maka ia terpelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. HR. Al-Hakim 1/562 dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib 1/273.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (1). Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. (2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu (3) Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang [1] Katakanlah:”Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh [2] dari kejahatan makhluk-Nya [3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita [4] dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul [5]. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.” Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang (1) Katakanlah :”Aku berlindung kepada tuhan ( yang memelihara dan menguasai ) manusia (2) Raja manusia (3) Sesembahan manusia (4) Dari Kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi (5) Yang membisikkan(kejahatan) ke dalam dada manusia (6) Dari golongan jin dan manusia. (dibaca 3 kali) ------------------------ 1. .“Siapa yang membacanya (surah Al Ikhlas, surah Al Falaq dan surah An Nas), tiga kali setiap pagi dan petang maka dicukup-kan baginya dari segala sesuatu “.HR. Abu Daud: 4/322, Tirmidzi: 5/567. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/182.

“Kami telah memasuki waktu pagi, kerajaan milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhanku, aku mohon kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan-ku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur“. ------------------ 1. Bila di sore hari katakan: Amsaina wa amsal mulku lillah. 2. Bila di sore hari katakan: Rabbi as-aluka khaira ma fi hadzihil lailah wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadihil lailati wa syarri ma ba'daha. 3. HR. Muslim 4/2088 NOMER 2723.

“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)“. ------------------ 1. Bila do sore hari berkata: اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أًصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ 2. Tirmidzi: 5/466. Shahih Tirmidzi: 3/142.

“Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakan aku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau “ ---------------- “Siapa yang membacanya dengan yakin pada sore hari, kemudian dia meninggal, maka dia akan masuk syurga, demikian juga jika (dibaca) pada pagi hari”. HR. Bukhari 7/150 nomer 6306.

“Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepada-Mu, malaikat yang memikul ‘Arasy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu“. Dibaca 4x ------------------------- 1. Kalau sore dibaca: Allahumma Inni amsaitu. 2. “Siapa yang membacanya setiap pagi dan petang sebanyak empat kali, Allah bebaskan dirinya dari api neraka”. HR. Abu Dawud 4/317 nomer 5071 dan Bukhari dalam Adab Mufrad nomer 1201 dll.

“Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang di antara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu)”. ----------------------- 1. Bila sore katakan: Allahumma ma amsa .... “Barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka sungguh ia telah bersyukur pada hari itu. Barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia sungguh telah bersyukur pada malam itu”. HR. Abu Dawud 4/318 nomer 5075 dll.

“Ya Allah, selamatkan tubuh-ku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah!, Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau“. Dibaca tiga kali di waktu pagi dan petang. ----------------- 1. HR. Abu Daud: 4/324, Ahmad: /42, Nasa’i dalam Amalulyaumi Wallailati no. 22, hal. 146, Ibnu Sunni no. 69, hal. 35, Bukhari dalam Adabul mufrad. Syekh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah menyatakan sanad hadits tersebut hasan. Lihat juga Tuhfatul Akhyar hal. 26.

“Cukup bagiku Allah (sebagai pelindung), tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. Kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan ‘Arasy yang Agung “. -------------- 1. Barangsiapa membacanya di pagi dan sore hari sebanyak 7x maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dunia akhirat. HR. Ibnu Sunni dalam kitab ‘Amalul yaumi Wallailati, no. 72, hal. 37, Abu Dawud: 4/321 dan sanad haditsnya baik.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan: dalam agamaku, (kehidupan) duniaku, keluargaku, hartaku. Ya Allah tutuplah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak di lihat orang lain) dan berilah ketentraman di hatiku. Ya Allah, peliharalah aku dari arah depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak mendapat bahaya dari bawahku“. ------------------- 1. HR. Abu Dawud nomer 5074 dan Ibnu Majah. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332.

“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Wahai Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, atau aku menjalankan kejelekan terhadap diriku atau mendorong orang Islam padanya“. ----------------------- 1. HR. Tirmidzi dan Abu Dawud. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/142.

“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang Maha Mengetahui“. Dibaca tiga kali. --------------------- 1. Siapa yang mengucapkannya 3x di pagi hari dan 3x di sore hari, dia akan selamat dari bahaya. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/332 dll.

.“Aku rela Allah sebagai Tuhan-(ku), Islam sebagai agama-(ku) dan Muhammad sebagai nabi-(ku)“. Diucapkan tiga kali. ------------------------ 1. “Siapa yang membacanya tiga kali saat pagi dan petang tiga kali, maka Allah pasti akan meridhainya pada hari kiamat”. HR.Ahmad 4/337 nomer 18967, An-Nasai dll.

“Wahai Yang Maha Hidup dan Maha Terjaga, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau limpahkan (semua urusan) terhadap diriku walau sekejap mata“. ---------------------- Riwayat Hakim yang dishahihkan dan disetujui oleh Dzahabi 1/545. Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/273

“Kami di waktu pagi, sedang kerajaan milik Allah, Tuhan penguasa alam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, pembuka (rahmat) pertolongan, cahaya, berkah, dan petunjuk di hari ini. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya“. ------------------------ 1.

“Diwaktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita, Muhammad  dan agama ayah kami, Ibrahim , yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik“ --------------- 1. Apabila sore berkata: Amsaina 'ala fithratil Islam. 2. HR. Ahmad: 3/406-407, 5/123. Lihat Shahihul Jami; 4/290. juga diriwayatkan di ‘Amalul yaumi wallailati, no. 34.

“Maha Suci Allah dan segala puji (bagi-Nya)“. Dibaca seratus kali. ------------ 1. Barangsiapa mengucapkannya seratus kali di pagi dan petang hari, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat lebih baik daripada apa yang dibawa kecuali orang mengucapkan dzikir yang sama atau lebih banyak dari itu. HR. Muslim 4/2071

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiir. “Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” Dibaca sepuluh kali atau sekali saja saat malas. ------------------ 1. HR. Nasa’i dalam Amalulyaumi wallailati, no. 24. Lihat Shahih Targhib dan Tarhib: 1/272, Tuhfatul Akhyar oleh Bin Baaz rahimahullah, hal. 44 dan lihat keutamaannya pada no. 255 2. HR.Abu Dawud nomer 5077, Ibnu Majah nomer 3798 dll.

“Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” Dibaca seratus kali setiap pagi. ------------------------- 1. Siapa yang membacanya setiap hari seratus kali, maka dia bagaikan memerdekakan sepuluh budak, dan dicatat baginya seratus kebaikan, dihapus baginya seratus dosa, dan dia terpelihara dari setan hingga sore dan tidak ada seorangpun yang mendapatkan keutamaan seperti itu, kecuali seseorang yang mengamalkannya lebih banyak dari itu. HR. Bukhari 4/95 nomer 3293.

.“Maha Suci Allah, aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arasy-Nya dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya “. Dibaca tiga kali. ------------------- 1. HR. Muslim: 4/2090.

“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezki yang baik dan amal yang diterima“. Dibaca pagi hari. -------------------- 1. HR. Ibnu Sunny dalam ‘Amalulyaumi wallailati, no. 54, Ibnu Majah, no. 925. Sanadnya dihasankan oleh Syu’aib dan Abdul Qadir Al Arna’uth dalam Tahqiq Zaadul Ma’aad: 2/375.

“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.” Dibaca seratus kali dalam sehari ------------- 1. HR. Bukhari 11/101 dan Muslim: 4/2075.

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan“. Dibaca tiga kali pada sore hari. ------------------- 1. Siapa yang membacanya pada sore hari tiga kali maka dia tidak akan tertimpa demam pada malam itu. HR. Ahmad 2/290 dan An-Nasai no.590.

“Ya Allah, (sampaikanlah) shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad. Dibaca sepuluh kali. ----------------------- 1. “Siapa yang bershalawat kepadaku saat pagi sepuluh kali, dan sore sepuluh kali, maka dia akan mendapatkan syafa’atku pada hari kiamat”. HR. Thabrani dalam Majma' Az-Zawaid 10/120 dan shahih At-Targhib 1/273.

API