DOVA KOJA SE UČI PRILIKOM BORAVKA NA SAFFI I MERVI

Pošto bi se približio Saffi, Poslanik bi proučio ajet: “inne-s-Safa ve-l-Mervete min še’ airi-l-Lahi”- Saffa i Merva su Allahova časna mjesta ... - Počeo je na način kako je Allah, dželle šanuhu , počeo. Dakle, počeo bi od Saffe, popevši se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi upravio lice svoje prema Kibli, izgovorivši: “La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe vahdehu, endžeze va’-dehu ve nesare’ abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!” “Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji obećanje Svoje ispuni i roba Svoga pomaže, i sve protivnike Sam porazi!” Potom bi Allahu dovu učinio, a onda bi to ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi.

API