VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA : “SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-LLAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU, ALLAHU EKBER”

Ko bude izgovorio: “Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi”- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veličine morske pjene!

Ko izgovori deset puta “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej‘in Kadir (‘ašere merarin, kane kemen e’ateka erbe‘ate enfusin min veledi Isma’ile - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega - vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva četiri potomka Ismaila, a.s.!

Dvije su riječi (sintagme) lahke na jeziku, teške na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: “ Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-l-’azim” - Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si, Uzvišeni Allahu!

Draže mi je izgovoriti riječi “Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha i Allah je najveći nego sve ono što sunce obasja!

Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?” - Jedan od prisutnih upita ga: “Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?” Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta riječ “Subhana-l-Lah...”- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio!

Za onog koji izgovori “Subhana-l-Lahi-l-’azim ve bi hamdihi” - Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala - bit će u Džennetu zasađena palma!

- Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od dženetskih riznica? Odgovorih mu: - Kako da ne bih, Allahov Poslaniče?! A on kaza: - Izgovaraj riječi “La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi” - Nema pomoći niti moći mimo Allaha!

Allahu su najdraže četiri riječi: “Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber” - Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Allah je najveći. Neće ti škoditi da počneš s bilo kojom od njih.

Neki se beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavši mu: - Pouči me nečemu što ću izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: “La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-’Azizi-l-Hakim!” - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog! Nato će beduin: - Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)? Poslanik mu kaza: - Izgovaraj “Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni - Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj!

Kada bi neki čovjek primio islam, Posanik bi ga podučio namazu, a onda bi mu naredio dauči ov dovu: Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini ve-rzukni - Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj!

Najbolja je dova “El-hamdu li-l-Lahi”- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je “La ilahe illa-l-Lahu” - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha!

Trajno vrijedne riječi su: “Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi - Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha

API