DŽENAZETSKA DOVA ZAMALODOBNO DIJETE

Alahume eizhu min azabil kabri- Allahu, sačvaj ga od kaburske patnje. Allahumme-dž‘alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve šefi’an mudžaben. Allahumme sekkil bihi mevazinehuma ve e‘azim bihi udžurehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu’minine ve-dž‘alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike ‘azabe-l-džehimi ve ebdilh daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi. Allahumegfir li eslafina ve efratina ve men sebekana bil imani- Allahu, učini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom, čijem će zagovaranju biti udovoljeno! Allahu, učini da naša dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu teža na vrijednosti, te radi njega povećaj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i učini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom milošću ga zaštiti od vatre pakla. Daj mu dom bolji od onoga što je imao i porodicu bolju od one koju je imao. Allahu, oprosti našim precima i onima koji su nas u vjerovanju pretekli.

Allahumme-dža’lhu lena feretan ve selefen ve edžra - Allahu moj, učini ga našom založenom vrijednošću, te našim prethodnikom i nagradom!

API