دعا در نماز میت برای کودک

«خداوندا! او را از عذاب قبر پناه ده». اگر دعاى زیر را خواند هم خوب است: «خدایا! او را میزبان و ذخیره و شفاعت کننده‌اى که شفاعتش قبول شود براى پدر و مادرش قرار بده. خدایا! بوسیلۀ او ترازوى حسنات پدر و مادرش را سنگین بگردان، و بر پاداش آنها بیفزاى، و او را به مؤمنان نیکوکار ملحق بگردان، و در کفالت ابراهیم؛ قرار ده، و به رحمت خود از عذاب دوزخ حفظ کن، و خانه‌اى بهتر از خانه اش، و خانواده‌اى بهتر از خانواده‌اش به او عطا فرما، خدایا! گذشتگان و کسانى را که پیش از ما رفته‌اند و آنهایى را که در ایمان بر ما سبقت جسته اند بیامرز».

«خدایا! او را براى ما میزبان و ذخیره و ثوابى قرار ده».

API