DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ DŽAMIJE

Izlazi se lijevom nogom i uči: Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu ‘ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni es‘eluke min fadlike Allahumme ‘asimni mine-š-šejtani-r-radžim - U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspeš; Allahu moj, zaštiti me od prokletog šejtana.

API