DOVA BOLESNIKA KOJI NEMA NADE U ŽIVOT

Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e’ala - Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridruži me društvu vjerovjesnika na najuzvišenijem položaju.

Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, stavljao ruke u vodu, pa potom tako vlažnim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: “la ilahe ille-l-Lah” - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha - smrt nastupa u stanjima agonije.

La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu, la ilahe ille-l-Lahu lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, Allah je najveći, nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha, nema pomoći niti moći osim od Allaha.

API