DOVA PROTIV IZLJEVA SRDŽBE

Euzu bi-l-Lahi mine-š-šejtani-r-radžim - Allaha prizivam protiv šejtana prokletog!

API