DOVE KOJE SE UČE PRILIKOM SEDŽDEI - TILAVETA

Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve šekka sem’ahu ve besarehu, bi havlihi ve kuvvetihi. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine - Sedždu čini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i vid Svojom moći i pomoći. Blagoslovljen je, zbog toga, Allah, najljepši Stvaratelj.

Allahumme-ktub li biha indeke edžren, ve da’ anni biha vizren, ve-dž’alha li indeke zuhren, ve tekabbel-ha minni kema tekabbelte-ha min abdike Davude - Allahu moj, upiši mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olakšaj mi tegobe. Učini mi je blagom kod Sebe, i primi je od mene kao što si je primio od Svoga roba Davuda, a.s

API