DOVA KOJA SE UČI KOD “MEŠ’ARIL- HARAMA” - NA MUZDELIFI

Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve ‘ala kulli šej’in kadir.” Poslanik je uzjahao devu zasječenog uha (Kasvu)i krenuo od Meš’aril-harama, te bi se upravio prema Kibli i učio dove i izgovarao tekbire izgovarajući: Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha i On je Jedan Jedini... Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.

API