DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA (KRUGA SIJELDŽIJA)

Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ešhedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke - Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedočim da nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem!

API