DOVE - UČE SE ZA OSLOBOĐENJEOD DUGA

Allahumme - kfini bi halalike ‘an haramike, ve agnini bi fadlike ‘ammen sivake - Allahu, zaštiti me halalom Svojim od harama Tvoga i učini me bogatim (neovisnim) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe.

Allahumme inni e’uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adžzi ve-l-keseli, ve-l-buhli ve-l-džubni, ve dal’i-d-dejni ve galebeti-r-ridžali - Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoći i lijenošću, škrtosti i kukavičlukom, teretom duga i nasiljem ljudi.

API