KAKO ĆE POSTUPITI ONAJ KOGA ZADESI NEŠTO DRUGO ŠTO GA OBRADUJE ILI GA, PAK, ONERASPOLOŽI

Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se dogodilo nešto čemu bi se obradovao, izgovarao riječi: “El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi bi ni’metihi tetimmu-s-salihatu - Hvala Allahu, po Čijoj se blagodati zbivaju dobri događaji. A kada bi mu se dogodilo nešto čemu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: “El-hamdu li-l-Lahi’ ala kulli halin - Hvala Allahu na svemu (što daje)!

API