DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA

Semi a-l-Lahu limen hamideh - Čuo je i odazvao se Allah onome ko Ga hvali.

Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren, tajjiben, mubareken fihi - Gospodaru naš, Tebi hvala - beskonačna hvala, lijepa hvala u kojoj je (za nas) svaki blagoslov.

Mil‘e-s-semavati ve mil’e-l-erdi vema bajinahuma ve mil’e ma ši‘te min šej‘in ba’du. Ehlu-s-sena i ve-l-medždi ehakku ma kale-l-abdu ve kulluna leke abdun. Allahumme la mani‘a li ma a‘tajte ve la mu‘ti li ma mena’te ve la jenfe’u ze-l-džeddi minke-l-džeddu - (Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i što Ti hoćeš osim njih. Ti zaslužuješ svu hvalu i slavu. Najpreče što neki rob kaže, a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: “Allahu moj, ono što Ti daješ niko ne može uskratiti, niti iko može dati ono što Ti uskratiš, a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage.

API