RIJEČI (DOVA) KAO IZRAZ SUOSJEĆANJA

Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e’ata ve kullu šej in ‘indehu bi edželin musemma ... fe-ltasbir ve-ltahtesib - Allahu pripada ono što je uzeo i Njegovo je ono što je On dao. Kod Njega se sve događa po određenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! E’azam-l-Lahu edžreke ve ahsene ‘azaeke ve gafere li mejjitike - Allah ti nagradu uvećao i pomogao da lakše podneseš svoju bol, te oprostio grijehe tvom umrlom.

API