DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA

Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resuluhu - Svjedočim da nema istinskog božanstva osim Allaha i svjedočim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik.

Allahumme-dža’lni mine-t-tevvabine ve-džalni mine-l mutetahhirine - Allahu moj, svrstaj me među one koji se kaju i svrstaj me među one koji su uvijek čisti!

Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke -Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedočim da niko ne zaslužuje da se obožava mimo Tebe. Od Tebe oprost tražim i samo se Tebi kajem.

API