DOVE - UČE SE PRED POČETAK OBROKA

Kada neko od vas sjede za obrok, neka prouči: ”Bismi-l-Lahi”, a ako zaboravi proučiti prije početka obroka, neka prouči kada se sjeti: “Bismi-l-Lahi fi evvelihi ve ahirihi; Bismi-l-Lahi” za početak i za kraj.

Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali riječima: “Allahumme barik lena fihi, ve at’imna hajren minhu -Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali riječima: “Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu -Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i povećaj nam njegovu količinu!

API