DOVE KOJE SE UČE U “ISTIHARA” - NAMAZU

Allahumme inni estehiruke bi ‘ilmike, ve estakdiruke bi kudretike ve es‘eluke min fadlike-l-’azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t’alemu ve la e’alemu, ve Ente ‘Allamu-l-gujubi. Allahumme in kunte t’alemu enne haze-l-emre (imenovati o čemu se radi) hajrun li fi dini ve ma’ aši ve ‘akibeti emri,(ili: 'adžilihi ve adžilihi) fa-kdirhu li ve jessirhu li, summe barik li fihi, ve in kunte ta’lemu enne haze-l-emre šerrun li fi dini ve me’ aši ve akibeti emri,(ili: 'adžilihi ve adžilihi) fa-srifhu anni, va-srifni anhu va-kdir lije-l-hajre hajsu kane, summe-rdini bihi - Allahu, Tebe pitam za odgovor (rješenje) pomoću Tvog znanja, i od Tebe pomoć tražim pomoću Tvoje pomoći; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to možeš, a ja ne mogu, i jer Ti to znaš, a ja ne znam. Ti si Jedini znalac tajnog. Allahu, (ako je u Tvom znanju) ovo dobro po mene, moju vjeru i moj život, i moju smrt (imenovati o čemu se radi), ili reći: za ono što ću odmah ili kasnije doživjeti, omogući da se dogodi, i olakšaj mi, zatim me blagoslovi tim. A ako će u ovome (djelu, događaju) biti zlo po mene, vjeru moju, i život i smrt moju, otkloni ga od mene i mene sačuvaj od njega. Učini mi u tome dobro po mene - kako god da bude, zatim me učini zadovoljnim s tim.”

API