DOVE KOJE SE UČE NA SEDŽDI

Subhane Rabbije-l-e’ala - Neka Si slavljen, moj najviši Gospodaru! (3x)

Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme-gfir li -Tebi slava pripada, Gospodaru naš. Molim Te hvaljenošću Tvojom, oprosti mi.

Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruh - Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha.

Allahumme leke sedžedtu ve bike amentu, ve leke eslemtu. Sedžede vedžhi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve šekka sem‘ahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine - Allahu moj, Tebi sedždu činim i u Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na sedždu pada Onome Koji ga stvori i uobliči, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepši Stvaratelj.

Subhane-zi-l-džeberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti - Slavljen neka si - Posjedovatelju moći, Veličine i Uzvišenosti.

Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve džillehu, ve evvelehu ve ahirehu ve‘alanijjetehu ve sirrehu - Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, prošli i budući, javni i tajni.

Allahumme inni e‘uzu bi ridake min sehatike, ve bimu’a-fatike min ukubetike, ve e‘uzu bike minke, la uhsi senaen ‘alejke. Ente kema esnejte ‘ala nefsike - Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdžbom Tvojom, pod oproštaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe tražim zaštitu pred Tobom.Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao.

API