DOVA KOJA SE UČI NA AREFATU

Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje što sam ja učio i poslanici prije mene jeste: “La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir - Nema boga koji istinski zaslužuje da se obožava osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega!

API