Addu’a a lokacin fushi

Ina neman tsarin Allah daga shedan la’ananne.

API