120 - บทซิกิรเมื่ออยู่ที่อัล-มัชอัร อัล-หะรอม (ช่วงประกอบพิธีหัจญ์)

238- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ขี่อูฐพาหนะของท่าน จนกระทั่งมาถึงอัล-มัชอัร อัล-หะรอม จากนั้นท่านก็ได้ผินหน้าไปยังทิศกิบละฮฺและขอดุอาอ์ที่นั่น แล้วท่านก็กล่าวตักบีร อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่ที่สุด กล่าวตะฮฺลีล ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และกล่าว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ไม่มีผู้ใดเป็นภาคีกับพระองค์ อำนาจ และการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่ง ซึ่งท่านจะอยู่ที่นั่นจนกระทั่งแสงฟัจรฺปรากฏ แล้วท่านก็จะเดินทางไปยังมินาก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น (1) --------------------- (1) มุสลิม หน้า 2/891 หมายเลข 1218

API