دعاهای سجده‌ی تلاوت

«چهره‌ام براى ذاتى که آن را آفرید و شنوایى و بینایى را به قدرت و توانایى خود در آن قرار داد، سجده کرد. بسیار با برکت است بهترینِ آفرینندگان».

«اى الله! براى من در نزد خود بخاطر این سجده اجر بنویس و بوسیلۀ آن، گناهى را دور بگردان، و این سجده را براى من در نزد خود ذخیره بگردان و آن را از من چنان بپذیر که از بنده‌ات داود پذیرفتى».

API