Adura sisan gbese

Olohun fi halaali Re tomi kuro nibi nkan haram Re, ki O si fi ola Re somi di oloro kuro nibi ohun ti o ba yato si O.

Olohun mo fi O wa isora kuro nibi aibale-okan ati ibanuje ati ikagara ati ikoroju, ati sise ahun ati sise ojo, ati eru gbese, ati ki awon omoniyan bori mi

API