Zikiri bayan kammala alwala

Ma’ana : Ina shedawa babu wani abin bautawa da cancanta sai Allah . kuma ina shaidawa da cewa lalle Annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne .

Ma’ana: Ya Allah ka sanya ni daga cikin masu tuba kuma ka sanya ni cikin masu sarki.

Ma’ana: Tsarki ya tabbata a gareka ya Allah, hadi da godiya a gareka, ina shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai kai, ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gareka.

API