دعای هنگام بر خاستن از رکوع

«الله شنید و قبول کرد ستایش کسى را که او را ستایش نمود».

«پروردگارا! حمد و ستایش هاى زیاد، خوب و مبارک از آنِ تو است».

«الهى! حمدى که آسمانها و زمین و میان آنها و هر چه تو بخواهى را پر کند، از آنِ تو است. الهى! تو اهل ستایش و عظمت هستى. الهىّ تو شایستۀ ستایش بندگان هستى. همگى ما بندگانت هستیم، آن چه تو بفرمائى هیچ کس جلوى آن را نمى‌گیرد، و آنچه جلوى آن را بگیرى کسى قدرت ندارد آن را عطا نماید. الهى! صاحب ثروت، او را ثروتش از عذاب تو نجات نمى‌دهد و «تمامى شکوه» و ثروت از آنِ تو است».

API