Xaq gudka fadhiga

{Subxaanakallaahunna wa bixam-dika ash-hadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk}“allow xumaan waad ka hufantahay mahadna adaa leh, waxaan qirayaa inuusan jirin ilaah xaq lagu caabudo adiga mooyee, dambi dhaaf ayaan ku weydiisanayaa ,waana kuu toobad keenayaa.

API