دعای کفارۀ مجلس

«خدایا! تو پاک و منزّهى، تو را ستایش مى‌کنم، و گواهى مى‌دهم که بجز تو، معبود دیگرى «به حق» وجود ندارد و از تو آمرزش مى‌خواهم و بسوى تو توبه می‌کنم».

API