Kaffarar majalisi

Tsarki ya tabbata a gareka ya Allah, hadi da godiya a gareka, ina shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai kai, ina neman gafararka kuma ina tuba zuwa gareka.

API