Ohun ti maa npa asise ijoko re

Mimo fun O Ire Olohun, ati pe ti E ni ope nse,mo jeri wipe ko si olujosin fun mii yato si O, mo wa aforijin Re mo si tun tuuba lo si odo Re.

API