دعای سجده

«منزّه است پروردگار بزرگ و برتر من» [سه مرتبه هنگام سجده].

«بار الها! تو پاک و منزّهى و تو را ستایش مى‌نمایم. الهى! از تو طلب مغفرت مى‌کنم».

«پاک و منزّه است پروردگار فرشتگان و جبرائیل».

«الهى! براى تو سجده کردم، و به تو ایمان آوردم، و در مقابل فرمان تو تسلیم شدم، چهره‌ام براى پروردگارى که آن را خلق نمود، و صورت بخشید، و آن را زیبا آفرید، و عضو شنوایى و بینائى در آن قرار داد، سجده کرد. با برکت است پروردگارى که بهترین سازندگان است».

«پاک است پروردگارى که مالک قدرت، فرمانروایى، بزرگى و عظمت است».

«بار الها! همۀ گناهان مرا، اعم از کوچک و بزرگ، اوّل و آخر، آشکار و نهان، ببخشاى».

«بار الها! من از خشمت به خشنودى تو پناه مى‌برم. الهى! از عذابت به عفو تو پناه می‌برم. الهى! از «عذاب خشم» تو، به تو پناه مى‌برم. پروردگارا! آنچنان که حق ستایش تو است، نمى‌توانم آن را بجاى آورم، بدون تردید تو آنچنانى که خود فرموده‌اى».

API