دعای هنگام داخل شدن به توالت

«[به نام خدا] الهى! از جن هاى خبیث و پلید، أعم از زن و مرد، به تو پناه مى‌برم».

API