دعا برای کسی که مالش را به تو پیشنهاد کند

«خداوند، در خانواده و دارائیت برکت اندازد».

API