دعا هنگام باران زیاد

«بار الها! باران را به اطراف ما بباران، نه بر ما، اى الله! باران را بر روى تپه‌ها و کوهها، ودرّه ها و محل روئیدن درختان بباران».

API