رواج دادن سلام

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «به بهشت وارد نمىشوید تا اینکه ایمان بیاورید، و ایمان شما کامل نمىشود مگر اینکه یکدیگر را دوست داشته باشید، آیا شما را به کارى راهنمایى نکنم که انجام آن، باعث دوستى شما با یکدیگر شود، سلام را بین خود رواج دهید».

«کسى که سه خصلت داشته باشد، ایمانش را کامل کرده است: عدالت با خود، سلام دادن به همۀ مردم، و انفاق در تنگدستى».

عبدالله بن عمرس روایت می‌کند که مردى از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسید: بهترین عمل در اسلام کدام است؟ آنحضرت صلی الله علیه وسلم فرمود: «خوراک دادن و سلام کردن به آشنا و بیگانه».

API