دعایی که برای رفع کید و مکر شیاطین خوانده میشود

«از شرّ آنچه که خدا آفریده و زیاد کرده است، و از شرّ آنچه از آسمان فرو می‌فرستد، و از شرّ آنچه به آسمان صعود مى‌کند، و از شر فتنه‌هاى شب و روز، و از شرّ هر وارد شونده‌اى در شب مگر اینکه به خیر و نیکى وارد شود، اى پروردگار مهربان! به کلمات کامل تو که هیچ نیکوکار و بدکارى نمی‌تواند از آنها تجاوز کند، پناه می‌برم».

API