توبه و استغفار

رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «بخدا سوگند، من روزانه بیشتر از هفتاد بار از خدا طلب مغفرت می‌کنم، و به سوى او توبه می‌نمایم».

و نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «اى مردم! به سوى خدا باز گردید (توبه کنید)؛ چرا که من روزانه صد بار توبه می‌کنم».

- همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: هرکس دعاى زیر را بخواند، خداوند گناهانش را می‌آمرزد، اگر چه از میدان جهاد گریخته باشد: «من از خداى بزرگى که هیچ معبودى بجز او «به حق» وجود ندارد و زنده و پاینده است، آمرزش می‌خواهم و به سوى او توبه می‌کنم».

- و رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «پروردگار، در بـخـش پایانى شـب، از هر زمانِ دیگر به بنده اش نزدیک تر است، اگر می‌توانى از کسانى باش که در آن وقت، مشغول ذکر خدایند».

- و رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرماید: «نزدیک‌ ترین حالت بنده به پروردگارش، هنگام سجده است، پس (در آن حالت) بسیار دعا کنید».

و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «فراموشى دلم را فرا مى‌گیرد لذا روزانه صد بار از خداوند آمرزش می‌طلبم».

API