دعا برای کسی که می‌گوید: إنی أُحِبُك في الله: (تو را بخاطر خدا دوست دارم)

«تو را آن کسى دوست بدارد که بخاطر او مرا دوست دارى».

API