دعای طرد شیطان و وسوسه‌هایش

«پناه بردن از شیطان به الله».

«أذان گفتن».

«با ذکر و قرائت قرآن».

API