دعا برای کسی که آب دهد یا قصد آب دادن داشته باشد

«الهى! بخوران به کسى که مرا خورانید، و بنوشان به کسى که مرا نوشانید».

API