دعای کسی که از چشم زخم خود به دیگران بترسد

«زمانى که یکى از شما از برادر، یا خودش، یا از مالش، خوشش آمد، پس براى آن دعاى برکت نماید؛ چرا که چشم زخم، حقیقت دارد».

API