دعا برای محافظت فرزند

«من شما دو نفر «حسن و حسین» را به وسیلۀ کلمات کامل الله از بدى هر شیطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ خدا می‌سپارم».

API