آنچه هنگام ذبح قربانی گفته شود

«به نام الله، و الله بزرگترین است، بار الها! از جانب تو است، و براى تو است، الهى! از من بپذیر».

API