اعمالی که باعث نجات شرّ دجّال میشوند

«هرکس ده آیۀ اوّل سورۀ کهف را حفظ کند از فتنۀ دجّال محفوظ می‌ماند»، و همچنین «پناه بردن به الله از فتنۀ دجّال در تشهّد اخیر هر نماز، باعث حفاظت از شرّ دجّال می‌شود».

API